Veelgestelde vragen

Wat is de energietransitie?
De energietransitie betekent de overgang van fossiele brandstoffen zoals aardgas en steenkolen naar duurzame energie door middel van zon, wind, water en aardwarmte. In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle Nederlandse woningen van het aardgas af zijn. Hiervoor gaan we duurzame energie gebruiken.

Waarom is een energietransitie nodig?
Fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkolen zijn de bron van de meeste energie die we verbruiken. De winning van fossiele energiebronnen zijn niet alleen erg schadelijk voor het milieu, het is ook slecht voor onze gezondheid. En ze raken op. Om de uitstoot van CO2 terug te dringen zijn er internationale afspraken gemaakt en vastgelegd in het Klimaatakkoord (Parijs, 2015). De energietransitie, het overstappen op duurzame, onuitputtelijke energiebronnen, moet de CO2-uitstoot en de klimaatverandering zoveel mogelijk tegengaan.

Wat is een warmtevisie?
Iedere gemeente werkt aan een Transitievisie Warmte. In Borne noemen we dit de Energievisie. Deze visie geeft per wijk inzicht in het meest geschikt duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook geeft het inzicht welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste te starten met het aardgasvrij maken daarvan. De Warmtevisie moet in 2021 klaar zijn.

Wat is een wijkuitvoeringsplan (WUP)?
Een WUP is een Wijk UitvoeringsPlan en is het vervolg op de gemeentelijke Transitievisie Warmte. Het zijn de uitvoeringsplannen voor de wijken die van het aardgas afgaan. De WUP benoemd per wijk beste alternatieven voor de warmtevoorziening die het aardgas moeten gaan vervangen. De genoemde oplossingen zijn niet verplicht, als huiseigenaar kun je ook zelf al aan de slag gaan met alternatieve energiebronnen. Verder geeft een wijkuitvoeringsplan richting wanneer een wijk wordt afgesloten van het aardgas. Het opstellen van het plan gaat altijd in samenwerking met de wijkbewoners. Elke gemeente moet één wijk aanwijzen die voor 2030 aardgasvrij moet zijn.

Wat kan ik zelf doen?
Je kunt ontzettend gemakkelijk zelf al iets doen. Stap één is energie besparen. Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Wil je weten wat je precies kunt doen? We hebben op onze site alles voor je op een rij gezet. En je kunt hier ook terecht voor leuke acties om energiebesparen nog makkelijker te maken.
Isoleren is ook altijd goed. Want hoe beter de isolatie, hoe meer warmte (en koude) wordt bewaard.

Wat kan ik zelf doen?
Wat betekent de energietransitie voor woningeigenaren? Als woningeigenaar krijg je op verschillende manieren te maken met de energietransitie. Er zijn een aantal mogelijkheden die je nu hebt. 

  • Neem contact op met de energiecoaches van het Energieloket. Zij geven je gratis onafhankelijk advies over hoe jij je huis kunt voorbereiden op de energietransitie.
  • Maak gebruik van de aantrekkelijke acties om energie te besparen of te isoleren. De lopende acties vind je hier
  • Doe mee aan het wijkuitvoeringsplan in jouw wijk. Wanneer je wijk aan de beurt is voor een wijkuitvoeringsplan, wordt dit aangekondigd via de weekbladen en deze site.

Wat betekent de energietransitie voor huurders?
Je bent als huurder niet zelf verantwoordelijk voor het aardgasloos maken van je woning of gebouw. Welbions verzorgt een deel van de verhuur in de gemeente Borne. Zij kunnen je verder helpen als je vragen hebt over je huurwoning. Bijvoorbeeld over het aanschaffen van zonnepanelen op je huurwoning via Welbions. Je kunt zelf wel energie besparen door kleine maatregelen te nemen die zich snel terugverdienen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het plaatsen van radiatorfolie of het plakken van tochtstrips. Je kunt ook van aantrekkelijke acties. Meer informatie over deze acties vind je op onze site.

Wie kan mij helpen met het verduurzamen van mijn woning?
De energiecoaches van het Energieloket geven deskundig advies op maat over het verduurzamen van jouw woning. Dit is vrijblijvend en kosteloos.Aardgasvrij in de gemeente Borne

Wat is aardgasvrij?
Aardgasvrij betekent dat we geen aardgas meer gebruiken om te koken, warm water te maken en ons huis te verwarmen. Het doel is dat heel Nederland stopt met het gebruik van aardgas in 2050. Redenen om te stoppen met het gebruik van aardgas zijn de aardbevingen in Groningen, als gevolg van de winning van aardgas; het niet willen importeren van gas uit andere landen, gezien de kosten en de afhankelijkheid, de reductie van de CO2 uitstoot en er is een beter en schoner alternatief onuitputtelijk voorhanden.

De regering heeft besloten om de gaswinning in de provincie Groningen stop te zetten. De bedoeling is dat we, in plaats van aardgas, duurzame energie(bronnen) gaan gebruiken.

Wat zijn de alternatieven voor aardgas?
Het alternatief voor fossiele aardgas is duurzame energie. Denk hierbij aan groengas, waterstofgas, een warmtenet met restwarmte van de industrie of een warmtepomp. Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de overstap naar duurzame energie. Zij zijn vrij om te bepalen hoe ze dat het beste kunnen gaan doen.

Nog niet al deze alternatieven zijn beschikbaar. Ook nu kun je al stappen zetten naar een woning zonder of met veel minder aardgas. Je kunt je huis beter isoleren, zodat je verbruik daalt. En er zijn huizen die (deels) elektrisch worden verwarmd met een (hybride) warmtepomp. Wil je advies op maat voor jouw huis? Neem dan contact op met de energiecoaches via het Energieloket.

Wanneer ga ik aardgasvrij?
Dat is lastig te zeggen. Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen aardgasvrij zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar voor zo’n grote verandering is het snel. Op dit moment worden in alle gemeenten in Nederland plannen gemaakt voor de overgang naar duurzame energie. De gemeenten bekijken de komende tijd welke wijken al voor 2030 van het aardgas af kunnen, welke pas later en wat de meest waarschijnlijke alternatieven zijn voor het aardgas.

Wat kost het mij?
De kosten om je huis (of bedrijfspand) aardgas vrij te maken verschilt per woning en pand. De eigenaar van de woning of het bedrijfspand betaalt de kosten zelf. Dit kan een behoorlijke investering zijn, daarom werkt de Rijksoverheid nog aan financieringsconstructies. Het wegvallen/ verminderen van het maandelijkse voorschot voor gas en elektra geeft doorgaans wel wat financiële ruimte bij koopwoningen. Hiermee kunnen investeren dan vaak woonlastenneutraal gedaan worden. Maar alles hangt af van de mogelijke oplossingen per wijk; want geen wijk en geen woning is gelijk.

In 2021 gaan we met de eerste wijken in gesprek over de mogelijkheden om aardgasvrij te worden. Heb je hier zelf een goed idee over voor jou wijk of wil je een initiatief realiseren, laat het ons dan vooral weten.

Waarom moeten we eigenlijk aardgasvrij worden terwijl woningen in Duitsland juist aan het aardgas gaan?
In Duitsland gaan ze nu over van olie en kolen naar aardgas. Dat is al een stap in de goede richting, daarom ontvangen inwoners subsidie om deze stap te maken. Energie uit aardgas stoot minder CO2 uit dan energie uit kolen of olie. Desondanks is het geen duurzame warmtevoorziening. Dat betekent dat Duitsland nog een transitie door moet maken: die van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening. Want ook Duitsland moet zich houden aan het Akkoord van Parijs: in 2050 geen CO2 uitstoot meer.

Mijn CV-ketel moet binnenkort vervangen worden. Moet ik nu gelijk veel geld uit gaan geven aan een warmtepomp?
Op dit moment is het niet direct nodig een warmtepomp aan te schaffen. Het beste wat je kunt doen is contact opnemen met onze Energiecoaches. Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden van je woning en je wijk als het gaat om een alternatief voor aardgas. Het kan dus zijn dat een warmtepomp niet het beste alternatief is voor jou woning.

Kunnen we niet gewoon over op waterstof? Dat is veel goedkoper!
Waterstofgas zal voor 2030 nog niet op grote schaal inzetbaar zijn en het is de vraag of dat wel voor woningen gaat gebeuren. Voor de industrie en het verkeer zal waterstof meer geschikt zijn. Bovendien zijn de kosten voor productie van waterstof erg hoog.De Regionale Energiestrategie Twente
(RES Twente)

Wat is de Regionale Energiestrategie Twente(RES Twente)?
In de Regionale Energiestrategie Twente worden de duurzame energie doelen uitgewerkt tot het jaar 2030. Dit gaat om opwekken van duurzame elektriciteit en het aardgasvrij maken van Twente. 
Het is een uitwerking van de landelijke klimaatdoelen, dit gebeurt in 30 energieregio’s. In Twente werken 14 Twentse gemeenten, de waterschappen, Provincie OverijsselTwence, netwerkbedrijf  Cogas en de netbeheerders  Coteq en  Enexis samen in de Twentse energieregio.

Wat staat er in de Regionale Energiestrategie Twente 1.0?
Mede op basis van de inbreng van de omgeving, wordt lokaal een voorstel vastgesteld voor het duurzaam opwekken van elektriciteit. In de RES Twente 1.0 staat beschreven hoe we in onze regio in 2030 de helft van ons huidige elektriciteitsverbruik duurzaam opwekken (dat is 1,5 TWh) en hoe we onze woningen en bedrijfspanden (aard)gasvrij verwarmen. Bij de totstandkoming van het bod van de RES Twente 1.0 is rekening gehouden met:

  • De ruimtelijke kwaliteit
  • Maatschappelijke acceptatie
  • Kosteneffectiviteit

Wie stelt de RES Twente 1.0 vast?
Het gezamenlijk voorstel voor de RES Twente 1.0 moet op 1 juli 2021 worden opgeleverd aan het Nationaal Programma RES. Uiteindelijk stellen de volksvertegenwoordigers de RES Twente 1.0 vast. Dat zijn de betreffende gemeenteraden, Algemeen Bestuur waterschappen en Provinciale Staten (PS).

De RES Twente 1.0 wordt in maart 2021 ter besluitvorming voorgelegd aan de 14 Twentse gemeenten, de waterschappen Vechtstromen en Rijn & IJssel en provincie Overijssel en moet daarom in concept eind 2020 al klaar te zijn.

Besluitvorming door dagelijks bestuur in april/mei 2021:
14 Twentse gemeenten: Colleges B&W
waterschappen: Dagelijks Bestuur
provincie Overijssel: Gedeputeerde Staten

Besluitvorming door volksvertegenwoordiging in mei/juni 2021:
14 Twentse gemeenten: gemeenteraden
waterschappen: Algemeen Bestuur
provincie Overijssel: Provinciale Staten

Waarom doen we dit samen in de regio?
De RES Twente is een opgave, gesteld door het Rijk. Als we dit niet als energieregio Twente samen regelen, regelt het Rijk het voor ons. En wordt er een taakstelling opgelegd om grootschalige energie op te wekken. Zelf zijn we beter in staat om lokaal invulling te geven aan deze opgave en daarin de juiste afwegingen te maken.

We moeten dit samen doen omdat een energieproject niet ophoudt bij de gemeentegrens. Daarnaast kan niet elke gemeente volledig in haar eigen duurzame energievoorziening voorzien. Dit moet regionaal worden aangepakt. Zo ontstaat er een groter gebied met meer ruimte voor mogelijkheden, slimme toepassingen en oplossingen.

De RES Twente bevordert de samenwerking in de regio om mogelijkheden te gebruiken en te onderzoeken wat kansen zijn voor verduurzaming, zoals het benutten van koppelkansen, dubbel ruimtegebruik (bijvoorbeeld zon op afvalberg), economische kansen en het inzetten van vrijkomende restwarmte (bijvoorbeeld warmte van datacenters naar kassen).

Hoe draagt gemeente Borne bij aan de RES Twente?
De gemeente Borne heeft voorgesteld om 20 GWh bij te dragen door middel van:
4 ha zon op dak (4 GWh)
9 ha zonnevelden (7 GWh)
1 windturbine (10 GWh)

In hoeverre staat het voorstel vast?
De komende periode vindt afstemming plaats met de omgeving om de ambities te kunnen realiseren.

Waar kunnen zonneparken en windmolens in onze gemeenten komen?
De gemeente Borne heeft in de Energievisie kansenkaarten voor zon en wind gemaakt. Op deze kaarten is te zien wat de kansrijke gebieden in onze gemeente zijn voor zonnevelden en windturbines.

En waar komen de zonnevelden en windmolens van onze buurgemeenten?
Ook onze buurgemeenten Hengelo, Almelo, Noordoost-Twente en Hof van Twente zullen met zonnevelden en windturbines hun energie duurzaam op gaan wekken. Op de websites van deze gemeenten zijn de kansrijke locaties in te zien.Energie besparen

Wie kan mij helpen met het verduurzamen van mijn woning?
De energiecoaches van het Energieloket geven deskundig advies op maat over het verduurzamen van jouw woning. Dit is vrijblijvend en kosteloos.

Hoe kan ik energie besparen?
Dat kan door je huis (beter) te isoleren, energie op te wekken en energiezuinige apparaten aan te schaffen. Via het Energieloket kun je advies inwinnen hoe jij het beste energie kunt besparen. De energiecoaches helpen je graag verder om te besparen. Want wat je bespaart hoeft ook niet opgewekt te worden, toch? En een leuke bijkomstigheid: we hebben aantrekkelijke geld-terug-acties voor je.

Wat kan ik als ondernemer doen?
Nederland wordt aardgasvrij en stapt over op duurzame energie. Ook steeds meer bedrijven in Borne nemen energiebesparende maatregelen. Waarom? Het scheelt flink in de kosten, het is goed voor het milieu en het geeft je een betere marktpositie. Wil jij ook verdienen met duurzaam ondernemen? Neem dan contact op met onze energiecoach. Hij kan je verder helpen of adviseren.