Veelgestelde vragen

We hebben de veelgestelde vragen alvast voor je beantwoord. Wil je iets anders weten? Neem contact met ons ons.

Staat je vraag er niet tussen?

Neem dan contact met ons op. We geven je graag antwoord op je vraag. Je kunt ons een email sturen.

Algemeen

Wat is de energietransitie?

Waarom is een energietransitie nodig?

Wat betekent de energietransitie voor woningeigenaren?

Wat betekent de energietransitie voor huurders?

Wie kan mij helpen met het verduurzamen van mijn woning?

Wat is het verschil tussen CO2-neutraal en klimaatneutraal?

Kunt u bij alle door te rekenen toekomstscenario’s één of twee mogelijke getallen voor een CO2 belasting meenemen, te weten a) de huidige waarde voor CO2 emissierechten (ong. €40,-/ton) en b) de toekomstige gewenste CO2 prijs van €50 à 60,- ton?

Wat houdt een obligatie-regeling in?

Wordt er ook nog gedacht aan de bijdrage die bomen leveren qua CO2-uitstoot terugbrengen?

Wanneer komt er voor inwoners van de gemeente Borne subsidie op zogenaamde groene daken.

Energietoeslag

Wie krijgt er alvast € 500,- Energietoeslag en hoe?

Wanneer ontvangen deze huishoudens het bedrag aan Energietoeslag?

Waarom ontvangen huishoudens maar € 500 en niet meteen de beloofde € 800?

Waarom krijgen niet meer huishoudens die bekend zijn bij de gemeente alvast het bedrag Energietoeslag uitbetaald?

Wanneer is er meer bekend?

Zelf aan de slag

Wat kan ik zelf doen?

Energie besparen

Wie kan mij helpen met het verduurzamen van mijn woning?

Hoe kan ik energie besparen?

Wat kan ik als ondernemer doen?

Wie kan me helpen aan een Energielabel?

Blijft de ‘salderingsregeling’ van stroom zoals die nu is?

Wordt energiebelasting en teruggave van BTW ook verrekend in de nieuwe SCE-subsidieregeling zodanig dat het voordeel ongeveer gelijk blijft?

Is isoleren van huizen niet een goede optie?

Aardgasvrij

Wat is een warmtevisie?

Wat is een wijkuitvoeringsplan (WUP)?

Wat is aardgasvrij?

Wat zijn de alternatieven voor aardgas?

Wanneer ga ik aardgasvrij?

Wat kost het mij?

Waarom moeten we eigenlijk aardgasvrij worden terwijl woningen in Duitsland juist aan het aardgas gaan?

Mijn CV-ketel moet binnenkort vervangen worden. Moet ik nu gelijk veel geld uit gaan geven aan een warmtepomp?

Kunnen we niet gewoon over op waterstof? Dat is veel goedkoper!

Hoe verhouden zich de warmtenet en-/of waterstof prijzen ten opzichte van de gas prijzen? Blijven wij als bewoner altijd afhankelijk van de prijzen van een leverancier?

Hoe meten we het precies energieverbruik bij gebruik van het warmtenet?

We hebben nu luchtverwarming op aardgas in huis (en in onze wijk). Er wordt alleen gesproken over ketels die water verwarmen. Wat zijn de mogelijkheden voor een ketel die voor luchtverwarming zorgt?

Waarom geen elektrische verwarming, het maken van waterstof kost vreselijk veel energie.

Waarom een HT stadsverwarming als isoleren veel beter is?

Is het van belang dat alle inwoners van een wijk kunnen en willen deelnemen aan bv een wijk gasvrij?

Wat gebeurt er als een aantal inwoners geen geld heeft voor deze ingrijpende maatregel?

Ik krijg de indruk dat alles al besloten is v.w.b. de overgang naar duurzame warmte. Is dat zo?

Ik heb vorige jaar een nieuwe cv ketel aangeschaft in de energie nota staat dat mijn wijk wordt voor gesteld voor groengas. Wat zijn de gevolgen voor mijn cv ketel?

Hoe gaan wij van het gas af: Moet ieder burger dit zelf regelen? Of wordt er gemeenschappelijk iets geregeld?

In de energievisie van Borne constateer ik een zekere voorkeur voor de diverse warmtenetvarianten. Hierbij wordt ermee geschermd dat andere routes, zoals na-isolatie, te duur zijn. Ik zou graag deze vergelijkingen incl. berekeningen op zo kort mogelijke termijn inzien.

In de Energievisie staat ‘het gebruik van elektriciteit en warmte is duurzaam’. Er is echter een vrije elektriciteitsmarkt in Nederland. Als iemand zijn warmtepomp willen laten draaien op grijze stroom houdt u dat niet tegen. In de Energievisie staat ook ‘Er zijn onderdelen die buiten de invloedssfeer van de gemeente vallen en daarom onbeantwoord blijven in deze visie’. Hoe rijmt dit?

Waarom houdt de gemeente houdt de voorkeur voor een warmtenet als er geen draagvlak voor is onder de bewoners?

Waarom staart de gemeente Borne zich blind op de stadsverwarming? Er is afgesproken dat dit niet duurder mag worden voor de bewoners. Uit alle berekeningen blijkt dat wel zo te zijn.

Waarom wordt de Twentse bevolking niet bevraagd, bijvoorbeeld middels een referendum, over de wenselijkheid van een regionaal warmtenet?

Duurzame opwek

Waar kunnen zonneparken en windmolens in onze gemeenten komen?

En waar komen de zonnevelden en windmolens van onze buurgemeenten?

Is het mogelijk om langs de A1/A35 een strook zonnepanelen annex geluidswal te plaatsen?

Gaan de winsten van zonneparken en windmolens naar het buitenland? En gebruiken ze onze subsidies?

Is het huidige elektriciteitsnet in Borne klaar voor de toekomst?

Wordt plaatsing van erfmolens in z'n geheel uitgesloten in Borne?

Zijn de regels of richtlijnen voor windenergie m.b.t. de landschappelijke inpassing (in concept of definitief) al gereed?

De gemeente Dinkelland wil windturbines plaatsen op de gemeentegrens bij Hertme. Wat gaat de gemeente Borne doen om te voorkomen dat er overlast ontstaat voor inwoners van Hertme / gemeente Borne?

Hoe verhoudt zich dat tot het zonnepark van 10 ha dat al op de Elhorst-Vloedbelt wordt aangelegd? Worden er nog meer zonneparken voorzien in het als 'geschikt' aangemerkte gebied rond Zenderen?

Kijkt Borne ook naar het idee van Harrie Evers, een ondernemer die Westermaat Campus minimaal energieneutraal wil maken?

Hoe wek ik duurzame energie op uit zon en wind als het niet waait en de zon niet schijnt?

Stimuleerd de gemeente Borne zon op grote daken of is het afwachten op initiatieven vanuit de eigenaren of projectontwikkelaars?

Is er rekening gehouden met de uitbreiding van de bedrijventerreinen/ uitgifte van kavels etc als het gaat om opwekken van duurzame energie?

Waarom wordt er niet regionaal gedacht? Borne is een kleine gemeente met weinig grote bedrijventerreinen, etc. ook langs de A35 en A1.

Wordt in de energievisie van Borne ook rekening gehouden met het feit of er extra zonnepanelen op de grote gebouwen op XL businesspark kunnen komen? Borne zal toch ook een deel hiervan kunnen meerekenen in haar doelstelling?

Is het deel% van de huidige en toekomstige duurzame opwek van Twence al meegerekend in de energievisie? Borne is hierin toch aandeelhouder.

Tussen de stakeholders hoor ik niet de eigenaren of wijkvertegenwoordigers? Waarom staan de betrokkene buiten spel?

Als je zelf geen of moeilijk zonepanelen op je dak kwijt kunt, kun je ook participeren in een project elders in Borne?

Is Borne in gesprek met grote bedrijven om hen te bewegen hun daken vol te leggen met zonnepanelen? In hoeverre kan dat door subsidie gestimuleerd of door wetgeving afgedwongen worden?

Goed voorbeeld doet volgen; hoeveel zonnepanelen heeft gemeente borne zelf op de daken van de gebouwen gelegd.

Waarom wordt er niet meer ingezet op zon op dak om het groen in de gemeente te behouden?

Hoe is het mogelijk om op zo'n korte afstand van woningen, landgoed Twickel dit soort turbines neer te zetten?

Houden jullie rekening met nieuwe technieken naast zon en wind?

Is kernenergie een goede optie?

Hoe zorgen jullie er voor dat een marge van de energieprijs boven de kostprijs niet verdwijnt in de zakken van vreemde en buitenlandse energiereuzen?

Waarom zijn er geen wettelijke regels om bestaande en nog te bouwen bedrijfsgebouwen en woningen te voorzien van zonnepanelen?

RES Twente

Wat is de Regionale Energiestrategie Twente(RES Twente)?

Wat staat er in de Regionale Energiestrategie Twente 1.0?

Wie stelt de RES Twente 1.0 vast?

Waarom doen we dit samen in de regio?

Hoe draagt gemeente Borne bij aan de RES Twente?

In hoeverre staat het voorstel vast?