Nieuws

Blijf ook op de hoogte via onze social-media kanalen: Facebook, Twitter en Instagram

woensdag 21 april 2021

College stelt Energievisie vast

College stelt Energievisie vast

Het College van de gemeente Borne heeft de Energievisie vastgesteld. Op 25 mei a.s. beslist de gemeenteraad uiteindelijk over de Energievisie. Dan wordt de richting naar energiebesparing, aardgasvrij en het duurzaam opwekken van energie definitief. Inwoners kunnen op 18 mei nog inspreken tijdens het politiek beraad. Afgelopen maanden hebben inwoners en organisaties verschillende zienswijzen ingediend en deze zijn waar mogelijk verwerkt in de Energievisie.

Zienswijzen
Tot 20 januari jl. konden inwoners en andere belanghebbenden zes weken lang een zienswijze indienen op de concept-Energievisie. Alle 21 indieners krijgen met de vaststelling van de Energievisie door het College een brief van de gemeente met daarin het antwoord op hun zienswijze. Waar mogelijk is de concept-Energievisie aangepast n.a.v. de zienswijzen. ‘Het heeft het document beter gemaakt en we zijn blij met de opmerkingen. Uiteindelijk moet de Energievisie een gezamenlijke richting zijn voor ons allemaal’, aldus Michel Kotteman, wethouder duurzaamheid.

Voorlopig geen windturbines
De Energievisie heeft twee belangrijke aanpassingen. Voorlopig sluit de gemeente Borne windturbines uit. De voorkeur gaat naar regionale clustering. Dat betekent dat regionaal gekeken moet worden naar een aantal grotere clusters voor windturbines. ‘Natuurlijk blijven we dan kijken naar locaties waar dit vanuit landschappelijke impact en efficiëntie het meest wenselijk is. Deze aanpak heeft minder verstrekkende gevolgen voor het kleinschalige Twentse landschap dan wanneer iedere gemeente apart windlocaties gaat ontwikkelen’, aldus Michel Kotteman.

Zoekgebieden wind niet vastgesteld
De mogelijk geschikte zoekgebieden binnen het grondgebied van Borne houdt de gemeente optioneel achter de hand. Het kan zijn dat het proces om te komen tot regionale clusters in de komende jaren stagneert. Of dat de bijdrage van Borne aan de RES-opgave via zon op grote daken en zon op veld niet ver genoeg komt. Dan is het denkbaar om voor de mogelijk geschikte gebieden voor windenergie in Borne -al of niet geclusterd met buurgemeenten- opnieuw een afweging te maken.

De route naar aardgasvrij: niet definitief
Een tweede belangrijke aanpassing in de Energievisie van Borne is de richting naar hoe we aardgasvrij worden. Dat is beschreven in de Transitievisie Warmte, onderdeel van de Energievisie. Michel Kotteman benadrukt dat deze richting ook is vastgesteld, maar dat dit niet betekent dat de keuze voor het alternatief per wijk voor aardgas al gemaakt is. Er is slechts een voorkeursalternatief per wijk geschetst. De volgende stap is het opstellen van een Wijkuitvoeringsplan (WUP), samen met inwoners. Daarin toetsen we de haalbaarheid van de alternatieven aan de uitgangspunten duurzaamheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid.

  • 0
  • 0

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *