Duurzaam opwekken

We moeten onze elektriciteit duurzaam opwekken, in eerste instantie met zonne-energie.

Zon voor duurzame elektriciteit

We gaan energie besparen en in de toekomst geen fossiele brandstoffen meer gebruiken, zoals aardgas en -olie. Dat betekent dat we de energie die we nog nodig hebben uit duurzame bronnen moeten halen. Het liefst zo lokaal mogelijk. Borne is qua grondgebied een kleine gemeente. Daarom zal Borne een beroep moeten blijven doen op regionaal en/of nationaal opgewekte, duurzame energie. Toch willen we ook een bijdrage leveren aan het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit uit zon. Hoe Borne dit wil doen, staat beschreven in de Energievisie van Borne. Voorlopig sluit de gemeente Borne windturbines uit. Er zal eerst regionaal gekeken moeten worden naar een aantal grotere clusters voor windturbines. Zo zetten we samen de stap naar de regionale opgave die in de Regionale Energie Strategie voor Twente (RES Twente) is uitgewerkt.

De energietransitie is een lang traject, met het einddoel in 2050. Gelukkig zijn we nu al aan de slag in Borne. De focus ligt de komende jaren op de doelen voor 2030. Het zijn de eerste meters die we maken om tot een CO2-neutraal Borne te komen.

Waar komen zonnevelden?

Waar komen zonnevelden?

Waar in Borne kunnen zonnevelden komen? Welke gebieden zijn geschikt? Om die vraag te beantwoorden hebben wij een beroep gedaan op externe adviesbureaus (Witteveen & Bos en N+L Landschapsontwerpers). Om initiatiefnemers en bewoners snel een beeld te geven wat mogelijk geschikte en bij voorbaat uitgesloten gebieden voor zonnevelden in Borne zijn, zijn kansenkaarten opgesteld. Deze kaarten zijn opgesteld samen met de meedenkers in de gemeente. En natuurlijk moeten de initiatieven getoetst worden aan het Toetsingskader Energie-Initiatieven van de gemeente Borne.

Bekijk de locaties
De mix van zon

De mix van zon

Eerst kijken we naar de mogelijkheden om zonnepanelen op grote daken te realiseren. In 2020 lagen op 5,2% van alle grote daken (groter dan 300m2) in Borne zonnepanelen met een opbrengst van ca. 1,4 GWh per jaar. Het totale aantal mogelijk geschikte daken is circa 30%. Borne wil dat in 2030 op meer dan 15% van de grote daken zonnepanelen liggen. De totale opbrengst van grootschalig zon op dak in 2030 wordt daarmee 4,4 GWh per jaar. De overige 17 GWh per jaar aan extra grootschalige lokale opwek die we willen realiseren tot 2030 verdelen we over zonnevelden. Borne sluit op dit moment windturbines op haar grondgebied uit, in afwachting van het proces om windlocaties op een aantal plekken in de regio Twente te clusteren.

Duurzaamheidsroute A35

In Borne willen we in 2050 graag CO2-neutraal zijn. Eén van de projecten die kan bijdragen is de Duurzaamheidsroute A35. De gemeente Borne werkt met verschillende andere partijen samen in dit pilotproject. Naast de gemeente Borne doen de gemeenten Hellendoorn, Wierden, Almelo, Hengelo en Enschede, de provincie Overijssel, Enexis en het Waterschap Vechtstromen mee in dit project van Rijkswaterstaat. We onderzoeken samen of duurzame energie-opwek langs deze rijksweg mogelijk is. Grondeigenaren, weggebruikers en andere belanghebbenden kunnen meepraten en suggesties aanvragen voor dit pilotproject. Alle informatie over dit project lees je op de projectwebsite. Houd verder onze nieuwsberichten in de gaten voor nieuwsupdates.

Lees meer over de Duurzaamheidsroute A35

De RES Twente: onze bijdrage

De Regionale Energiestrategie (RES) Twente is een van 30 energieregio's in Nederland. Samen geven de energieregio's invulling aan het Klimaatakkoord de landelijke onze CO2-uitstoot te verminderen naar 49% in 2030 en zelfs naar 0% in 2050 (t.o.v. 1990). Dat betekent dat we onze elektriciteit duurzaam gaan opwekken, voornamelijk met wind en zon. In totaal willen we in 2030 samen 3500 GWh aan duurzame elektriciteit op land opwekken. Elke RES-regio levert daar een bijdrage aan.

 

Lees meer over de RES Twente

Samen zon opwekken

“Ik wil meedoen in een zonne-collectief”
85%
14%

Wat is collectieve opwek?

Als je geen mogelijkheid hebt zonnepanelen op je eigen dak te plaatsen, dan is collectieve opwek een mogelijkheid om je woning toch van duurzame elektriciteit te voorzien. Je sluit je dan aan bij een groep mensen die samen zonne-energie opwekken. Dat gebeurt meestal via een coöperatie. Het kan zijn dat je duurzame elektriciteit uit een zonnepark krijgt, of bijvoorbeeld via zonnepanelen op grote daken van 300 m2 of meer. Stichting Duurzame Initiatieven Borne (DIBorne) kan je hiermee verder helpen.
Ik wil graag meer weten