Welk alternatief voor jouw huis?

Stap voor stap krijgen de dorpen en buurtschappen in de gemeente Borne een duurzame warmtevoorziening. Nieuwbouwwoningen worden nu al gebouwd zonder aardgasaansluiting. Maar ook bestaande woningen stappen over op andere, duurzame warmtebronnen. Welk alternatief geschikt is voor welke woning, hangt af van de woningdichtheid, het bouwjaar, de mate van isolatie, de techniek en marktrijpheid en de beschikbare technieken in de omgeving.

Op de wijkkaart geven we de verschillende opties weer. Deze keuzes liggen nog niet vast en worden in de loop van tijd verder geconcretiseerd. In januari 2024 is de Transitie Visie Warmte geactualiseerd naar een Warmteprogramma.

Bekijk de wijkkaart
Warmtenet

Warmtenet

Dit zijn netwerken van warm water om gebouwen mee te verwarmen. Mogelijke energiebronnen zijn aardwarmte, restwarmte van bedrijven en vormen van aquathermie zoals warmte uit oppervlaktewater of rioolzuiveringswater. Afhankelijk van de bron kan de leveringstemperatuur van een warmtenet verschillen (hoogtemperatuur, middentemperatuur of laagtemperatuur). Een warmtenet is een collectieve oplossing.

Warmtepomp

Warmtepomp

Woningen kunnen elektrisch worden verwarmd, meestal met een warmtepomp. Warmtepompen verwarmen met een lage temperatuur. Als bron wordt de temperatuur uit de lucht, bodem of grondwater gebruikt. Deze techniek wordt vaak op individueel woningniveau toegepast, maar kan ook op grotere schaal. Een wijk ‘all-electric’ maken vraagt vaak om een verzwaring van het elektriciteitsnet. Een hybride warmtepomp gebruikt nog een beetje (aardgas) voor de koude piekmomenten. Een warmtepomp (hybride of all electric) is een individuele oplossing.

Groen gas

Groen gas

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd uit bijvoorbeeld mest en is dus duurzaam. Er is nog onduidelijkheid over de toekomstige beschikbaarheid van groen gas. De vraag naar groen gas kan worden verminderd door de inzet van hybride warmtepompen. Deze verwarmen met elektriciteit en schakelen enkel bij koude dagen over op gas.

Waterstofgas

Waterstofgas

Waterstofgas is voor de nabije toekomst nog niet geschikt als alternatief voor aardgas. Om groene waterstof te maken is ook groene elektriciteit nodig. En daar is nog niet veel van beschikbaar. We verwachten dat waterstof eerst wordt ingezet in het duurzaam vervoer en in de grote industriële processen.

Alternatieven per wijk

Samen met experts een meedenkers uit de Bornse samenleving is in 2019 al een eerste onderzoek gedaan naar de mogelijke alternatieven voor aardgas. Partijen die meegedacht hebben zij onder meer netbeheerders Coteq Netbeheer, Enexis, woningcorporatie Welbions, adviesbureau Tauw, LTO, Twence en DIBO. Op basis hiervan is de Transitievisie Warmte voor Borne geschreven. Hierin het tijdspad waarop wijken en gebieden van het aardgas gaan. Voor wijken die vóór 2030 aardgasloos worden, staan in de TVW ook de mogelijke alternatieve warmtebronnen beschreven en is er inzicht in de maatschappelijke kosten en baten en energieverbruikskosten voor de bewoners. Maar wat zijn de alternatieven per wijk? In de Energievisie van Borne lees je meer over de mogelijke alternatieven van de wijken en dorpen in Borne.

Lees de Energievisie

Meepraten?

Je kunt meepraten over de wijkuitvoeringsplannen van alle wijken. Heb jij de energie om mee te doen en mee te denken? Vul het formulier in en denk en praat mee.

Ga naar het formulier